دوره ها

دوره جامع حسابداری ویژه بازارکار

مالی و حسابداری

دوره جامع حسابداری ویژه بازارکار

مالی و حسابداری

مهارت هفتگانه کامپیوتر

کامپیوترICT

دوره طراحی مد و لباس

صنایع پوشاک

دوره طراحی مد و لباس

صنایع پوشاک

الگو سازی و دوخت ( نازک دوزی )

صنایع پوشاک